DAVID INNOVATION

Email: david@davidinnovation.com

Tel: +66 (0) 2077-5246

นักวิจัยไทย ดร. เดวิด คว้า 5 รางวัลประกวดนวัตกรรมที่เกาหลีใต้

นักวิจัยไทยและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ดร.เดวิด มกรพงศ์ สร้างชื่ออีกครั้ง คว้า 6 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF2019) ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ หลังพัฒนานมแรกเกิด (Colostrum)จากโคนม ในประเทศไทย สู่การพัฒนาวัตถุดิบนมแรกเกิดเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางดูแลผิว

นักวิจัยไทยคว้า 5 รางวัลประกวดนวัตกรรมที่เกาหลีใต้

ดร.เดวิด มกรพงศ์ ผู้ประกอบการไทยที่พัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ได้เข้าสู่การเป็นนักพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่เข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต Technopreneurship and Innovation Managementที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างที่เรียนก็เกิดจุดประกายในการที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ และสร้างมูลค่าในตลาดโลก จึงให้ความสำคัญและสนใจที่จะเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการตลาดควบคู่กันไป เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นต้องให้ความสำคัญกับการออกสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสมและถูกเวลาอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ดร.เดวิด มกรพงศ์ ได้นำผลงานวิจัยนวัตกรรมเข้าร่วมเวทีระดับโลกตั้งแต่ปี 2018-2019 ดังนี้ The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 49th INTERNATIONAL EXHIBITION OFINVENTIONS GENEVA 2019 ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส ล่าสุดสามารถพิชิต 6 รางวัลจากงานประกวดนวัตกรรม Seoul InternationalInvention Fair 2019 (SIIF2019) ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ ตลอดจนได้รับรางวัลพิเศษ จาก Special prize จาก Korea Invention Promotion Association(KIPA) Special prize จาก Patent office of cooperation council for the Arab states of the Gulf:GCC รางวัลพิเศษจากสมาคมสิ่งประดิษฐ์ของประเทศโปแลนด์ และ Special Prize ที่มอบให้ผลงานทีมีศัพยภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและครอบครัว จาก Taiwan Invention Association

ผลงานดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยคนไทย เพิ่มมูลค่าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีคุณค่าทั้งในทางวิชาการและคุณค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมอีกด้วย ดร.เดวิด เชื่อว่าการจะเติบโตแบบยั่งยืนและมั่นคงได้นั้นต้องเริ่มสร้างคุณค่าโดยการแบ่งปันตั้งแต่แรก ใช้หลักการณ์ Creative share value เติบโตไปพร้อมกับเกษตรกรไทย แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับงานวิจัยไทยที่นอกจากจะโดดเด่นในด้านวิชาการแล้วนั้น จะต้องทำประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

“ทุกๆ ครั้ง ที่ได้โอกาสไปแข่งขันงานวิจัย หรือประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ผมเล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดความคิด ดูแนวโน้มในการพัฒนางานวิจัยในระดับโลก และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะร่วมแรงกับเกษตรกรไทย เพื่อช่วยกันในการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ให้มีความโดดเด่นเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ก่อนที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด”

ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก คือ การพัฒนานมแรกเกิด(Colostrum) จากโคนม ในประเทศไทย สู่การพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางดูแลผิว ระยะเวลากว่า2 ปี ในการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม เพื่อให้ได้น้ำนมคุณภาพเยี่ยม โดยน้ำนมที่ได้เมื่อผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว มีฤทธิ์ในการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ผิวหนัง เพื่อกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับผู้ป่วย ให้แผลสมานตัวเร็วขึ้น ด้วยคุณสมบัติข้างต้นนี้ยังสามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าได้อีกด้วย ปัจจุบันกล่าวได้ว่านมแรกเกิดที่พัฒนาขึ้นมานี้มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม ทัดเทียมระดับโลก ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสารสำคัญจากนมแรกเกิดไปยังตลาดโลกได้ เป็นต้น

https://www.naewna.com/lady/465952