DAVID INNOVATION

ความรู้

ระบบยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแสงความยาวคลื่นสั้น
เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบสำหรับเกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางเป็น
ทางเลือกใหม่ในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบในระหว่างการขนส่งผลผลิตไปยังศูนย์รับนมดิบ
เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบใหม่ (Novel Food Technology)
ด้วยต้นทุนที่ยอมรับได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรขนาดเล็กและขนาดกลางมีรายได้สูงขึ้น
มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์อาชีพพระราชทาน
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป

กระบวนการทำงานของ นวัตกรรม PASS+

นวัตกรรม PASS+ คุณประโยชน์ และความโดดเด่น

ขั้นตอนประกอบนวัตกรรม PASS รุ่น D25-48-3 โดย อาจารย์แสวง เกิดประทุม

ลักษณะการทำงานและการติดตั้ง นวัตกรรม PASS+ ในฟาร์มโคนม