DAVID INNOVATION

การผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนในอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร

ฉลองความสำเร็จอันดับหนึ่งของไทย
สตาร์ทอัพ : แรงบันดาลใจ : ท้าทาย : รางวัล เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และ รางวัลนวัตกรรมไทย
previous arrowprevious arrow
Slide 1
Pre-Aseptic-Sterilization System Plus (PASS+)
นวัตกรรมระบบยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยแสงความยาวคลื่นสั้นเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบ

ระบบยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแสงความยาวคลื่นสั้น เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบสำหรับเกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นทางเลือกใหม่ในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบในระหว่างการขนส่งผลผลิตไปยังศูนย์รับนมดิบ เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมนี้จะช่วยให้เกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบใหม่ ด้วยต้นทุนที่ยอมรับได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรขนาดเล็กและขนาดกลางมีรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์อาชีพพระราชทาน เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป ​

Slide 2
Pre-Aseptic-Sterilization System Plus (PASS+) ​

ระบบยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแสงความยาวคลื่นสั้น เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบสำหรับเกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นทางเลือกใหม่ในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบในระหว่างการขนส่งผลผลิตไปยังศูนย์รับนมดิบ เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรกรฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารแบบใหม่ (Novel Food Technology) ด้วยต้นทุนที่ยอมรับได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรขนาดเล็กและขนาดกลางมีรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์อาชีพพระราชทาน เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป

next arrownext arrow

เกี่ยวกับเรา

บันทึกของนักนวัตกรรม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมผู้มีประสบการณ์พร้อมประวัติการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร มีทักษะในการวิจัยและพัฒนา (R&D), การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การจัดการ, การจัดการโครงการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

01-29

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม:
     ดร.เดวิด มกรพงศ์

เกี่ยวกับเรา

บันทึกของวิศวกร

ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกับวิศวกรรมที่เชื่อถือได้อาจเป็นสาเหตุของนวัตกรรมที่ดีที่สุด

01-31

หัวหน้าวิศวกร:
     นายแสวง เกิดประทุม

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี UV 30 ปีอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

รางวัลนวัตกรรมระดับโลก

กระบวนการทำงานของ นวัตกรรม PASS+

นวัตกรรม PASS+ คุณประโยชน์ และความโดดเด่น

ขั้นตอนประกอบนวัตกรรม PASS รุ่น D25-48-3 โดย อาจารย์แสวง เกิดประทุม

ลักษณะการทำงานและการติดตั้ง นวัตกรรม PASS+ ในฟาร์มโคนม

ข่าวล่าสุด

เรายินดีรับการร่วมมือและคิดค้นโครงการใหม่ๆอยู่เสมอ